Gli orari

  Lun Mar Mer Gio Ven Sab
Bauladu 15,30/19,00 15,30/19,00 chiuso 15,00/19,00 15,00/19,00 chiuso
Bonarcado 15,00/19,00 15,00/19,00 chiuso 15,00/19,00 9,00/13,00 chiuso
Cuglieri 15,00/20,00 15,00/20,00 9,00/14,00
15,00/20,00
9,00/14,00 15,00/20,00 chiuso
Milis 12.30/19,30 9,00/19,30 12.30/19,30 12.30/19,30 12.30/19,30 chiuso
Nurachi chiuso 10,00/14,00
15,00/19,00
chiuso 15,00/19,00 chiuso chiuso
Santa Caterina chiuso chiuso  chiuso chiuso chiuso chiuso
Scano di Montiferro chiuso 9,00/13,00 15,00/19,00 15,00/19,00 chiuso chiuso
Seneghe 15,30/19,30 chiuso 15,30/19,30 08.00/14.00 15,30/19,30 chiuso
Sennariolo chiuso 15,00/19,00 chiuso 15,00/19,00 15,00/19,00 chiuso
Tramatza 15,00/19,00 15,00/19,00 9,00/13,00
15,00/19,00
15,00/19,00 15,00/19,00 chiuso
Tresnuraghes 15,00/19,00 chiuso 8,00/14,00
15,00/19,00
chiuso 9,00 /13,00 chiuso
Zeddiani chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso